O KONFERENCI AUR 14 

 

Konference AUR 14 se bude zabývat aktuálními otázkami identifikace, metodického hodnocení, evidence a ochrany kulturního dědictví v souvislostech udržitelného rozvoje. Konference chce upozornit na nutnost chápání kulturního dědictví v širších souvislostech – urbanistických, architektonických, konstrukčních, technologických, historických, uměleckých, sociálních, ekonomických ad. Zaměří se jak na teoretickou rovinu dané problematiky, tak na konkrétní případové studie.
Cílem konference je upozornit na potenciální, mnohdy dosud skryté hodnoty kulturního dědictví. Toto dědictví se v kontextu současné reality dostává do nových, mnohdy nečekaných souvislostí a vyžaduje tedy aktualizované a alternativní přístupy zkoumání a ochrany. Toto se týká zejména průmyslového dědictví, jehož zvláštní postavení v oblasti památkové péče chce konference akcentovat.
Konkrétními tématy konference jsou: udržitelný rozvoj a jeho limity v souvislostech, urbanistických, architektonických a památkových, novodobý brownfield, udržitelnost funkčního využití historických staveb (zejména proces konverzí průmyslové architektury, ale i dalších typologií), mapování historie průmyslových závodů, lokalit a tvůrců (architektů, inženýrů, konstruktérů), výzkum historických konstrukcí a progresivních metod obnovy historických objektů.
Cílem konference je prezentace vědeckých výstupů nejen doktorandů (studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví na FSv ČVUT v Praze), ale i akademických pracovníků a odborníků z profesní sféry.
Publikačním výstupem konference bude recenzovaná monografie vybraných příspěvků informující o současném stavu výzkumu na daném poli, akcentující nové, alternativní principy zkoumání a hodnocení kulturního dědictví. Další příspěvky budou publikovány na CD ROM, stejně jako příspěvky z posterové sekce konference.
Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Aktivní účast na konferenci (osvobozená od vložného) je možná ústním příspěvkem nebo posterem.
 
Konference vzniká za podpory grantu SVK 06/14/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum.

Konference je připravována ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a navazuje na aktivity platformy Industriální stopy.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode